MATT MEINERS DESIGN

A BOOGIE | Bigger Artist

A BOOGIE WIT DA HOODIE - The Bigger Artist
ART DIRECTION & ILLUSTRATION

ABoogie.jpg

ARTIST: A BOOGIE WIT DA HOODIE
ALBUM: THE BIGGER ARTIST
CREATIVE DIRECTION: ARTIST DUBOSE
ART DIRECTION, DESIGN, ILLUSTRATION: MATT MEINERS